College besluit over tweerichtingsverkeer Wageweg - Bierkade

09 AUGUSTUS 2016, ALKMAAR
Samenvatting
Het college van B&W heeft op 9 augustus 2016 een principe besluit genomen tot invoering van tweerichtingsverkeer op de Wageweg en de Bierkade. Na de zomer wordt dit besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat de Wageweg en de Bierkade in twee richtingen voor verkeer bereikbaar moeten zijn. Belangrijk hierbij is dat doorgaand verkeer niet moet worden gestimuleerd en dat met name bestemmingsverkeer de kans moet krijgen gebruik te maken van het tweerichtingsverkeer. Door twee verkeerskundige adviesbureaus zijn studies verricht naar de mogelijkheden voor tweerichtingsverkeer. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in het college behandeld en op basis daarvan is een principebesluit genomen voor de invoering van tweerichtingsverkeer.

Verkeerskundige studies
In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden op basis van de huidige infrastructuur op de Wageweg en Bierkade. Adviesbureau SWECO concludeerde dat er onvoldoende ruimte is om adequate oplossingen te realiseren voor de verkeersafwikkeling. Het advies van SWECO luidde: geen tweerichtingsverkeer, tenzij de groei van de hoeveelheid verkeer aldaar wordt beperkt.

In 2016 heeft adviesbureau Goudappel Coffeng een studie gedaan naar welke verkeerskundige en verkeerstechnische maatregelen nodig zijn voor een tweerichting en duurzaam veilig verkeerssysteem. Goudappel adviseert ingrijpende infrastructurele maatregelen vanaf het kruispunt van de Wageweg met de Frieseweg, tot aan de Zoutkeetbrug. Het college beoordeelt deze maatregelen als te ingrijpend en te kostbaar.

Inrichting
Op basis van de genoemde studies heeft het college het principe besluit genomen om te gaan voor een inrichting van de Bierkade en de Wageweg met de kenmerken van een fietsstraat. Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied (30 km/h), die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. In Alkmaar komen al meerdere fietsstraten voor; de Frieseweg en de Kruseman van Eltenweg. Een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets. De huidige inrichting van de Bierkade en de Wageweg blijven zoveel mogelijk onaangetast. Verbreding van de kade of andere ingrijpende maatregelen zijn dus niet noodzakelijk voor deze oplossing.

Adviesbureau Goudappel rekent bij de invoering van tweerichtingsverkeer op zo’n 10.000 verkeersbewegingen per etmaal. Aan de hand van het verkeersmodel is onderzocht waar het verkeer, dat gebruik maakt van Bierkade/Wageweg, vandaan komt en naar toe rijdt. Conclusie is dat vooral doorgaand verkeer gebruikt maakt van deze route, terwijl doorgaand verkeer beter af is indien gebruik gemaakt wordt van de Randweg en Nieuwe Schermerweg.

De invoering van tweerichtingsverkeer zoals voorgesteld, in combinatie met andere maatregelen zoals een beperkte selectieve toegang (o.a. vrachtverkeer) kan de gewenste verkeersreductie tot gevolg hebben.

Economische aspecten
Goede bereikbaarheid is voor het economische functioneren van het Alkmaarse winkelgebied essentieel. De economische effecten van het invoeren van tweerichtingverkeer op de Wageweg en de Bierkade zijn naar verwachting het grootst in het oostelijke deel van de binnenstad, in het bijzonder de Laat-Oost en Limmerhoek. De ondernemers die in deze straat gevestigd zijn, hebben in veel gevallen voor deze locatie gekozen vanwege de combinatie van de nabijheid van het kernwinkelgebied en de bereikbaarheid per auto. Klanten kunnen letterlijk tot voor de deur komen. Uit onderzoeken bleek al eerder dat ondernemers aan de Laat-Oost klanten zijn kwijtgeraakt sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer. Ondernemers verwachten dat door het terugbrengen van het tweerichtingsverkeer de bereikbaarheid van de ondernemingen en de aantrekkingskracht van de straat als geheel verbeteren

De herinvoering van tweerichtingsverkeer heeft naar verwachting ook een positieve invloed op de bezettingsgraad en bereikbaarheid van de parkeergarage Schelphoek. Bij de nadere uitwerking van het tweerichtingsverkeer wordt ook aandacht gegeven aan het creëren van opstelruimte voor het linksafslaande verkeer vanuit het noorden richting de parkeergarage.

Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten