Raadsvoorstel Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

07 SEPTEMBER 2016, ALKMAAR
Samenvatting
Het college heeft met het ziekenhuis een vaststellingsovereenkomst gesloten over vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie Alkmaarderhout. Deze overeenkomst biedt het ziekenhuis de mogelijkheid gefaseerd een nieuw ziekenhuis te bouwen. Hiervoor is een aantal ingrepen in de (openbare) ruimte noodzakelijk en een wijziging van het bestemmingsplan. De vernieuwbouw van het ziekenhuis omvat een grote investering. Vanwege het maatschappelijk belang wordt de raad gevraagd in te stemmen met garantstelling voor door Noordwest af te sluiten geldleningen ten behoeve van de vernieuwbouw.

Overeenkomst
Het college heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met Noordwest over mogelijkheden van vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie in Alkmaar. Dit heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst met het ziekenhuis. Deze overeenkomst biedt het ziekenhuis de mogelijkheid gefaseerd een nieuw ziekenhuis in Alkmaar te bouwen in de periode 2018 tot ca. 2035.
Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de financiële garantstelling wordt de raad om instemming gevraagd. Het gaat in deze fase om instemmen met de kaders waarbinnen het college de voorbereiding verder op kan pakken.

Ruimtelijke ordening
Om op het huidige terrein gefaseerd te kunnen bouwen, waarbij het ziekenhuis in bedrijf blijft, is tijdelijk meer ruimte nodig dan momenteel voor het ziekenhuis beschikbaar is. Voor de eerste bouwfase is aan de parkzijde ruimte nodig. Daarna kunnen per fase oude gebouwen worden gesloopt, waardoor op termijn ruimte vrij komt aan de zijde van de Wilhelminalaan en de Metiusgracht. Hiervoor is een ingreep noodzakelijk in de Alkmaarderhout. Het ziekenhuis geeft aan maximaal 8.000m2 van het park nodig te hebben om nieuw te kunnen bouwen. Omdat het ziekenhuis op termijn kleiner wordt dan het momenteel is, worden de vierkante meters park in een latere fase op het ziekenhuisterrein 1:1 gecompenseerd.

Voor een goede ontsluiting voor ambulances is een in/uitrit vanaf de Julianalaan noodzakelijk. Deze zal zo dicht mogelijk langs de westzijde van Westerlicht komen te liggen. Daarnaast wil het ziekenhuis graag de mogelijkheid open houden om een ontsluiting vanaf de Julianlaan voor de spoedeisende hulpafdeling en een huisartsenpost te maken.

Om het ziekenhuis de mogelijkheid te bieden een zo compact mogelijk ziekenhuis te bouwen met zoveel mogelijk groene ruimte er omheen wordt de maximale bouwhoogte 29 meter. De toegestane bouwhoogte voor het grootste deel van het terrein bedraagt momenteel 20 meter. Een lagere bouwhoogte langs de Metiusgracht blijft gehandhaafd. Ook komt de bebouwing niet dichter naar de woningen aan de Wilhelminalaan dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan.

De bestemming voor het ziekenhuisterrein krijgt een brede maatschappelijk/medische invulling. Het ziekenhuis is ook eigenaar van de twee monumentale panden Westerlicht en de Cadettenschool. Het is denkbaar dat deze panden in de toekomst een andere invulling krijgen. Daarom wordt voor deze panden een gemengde functie voorgesteld.

Garantstelling
De gemeente staat vaker garant voor maatschappelijk voorzieningen. Dit betreft onder andere (sociale) woningbouw, zorginstellingen, bibliotheek en sportvoorzieningen.
Omdat het ziekenhuis een grote maatschappelijke waarde voor Alkmaar heeft en gehecht wordt aan behoud van het ziekenhuis op de locatie Alkmaarderhout, wordt de raad gevraagd in te stemmen met garantstelling voor (een) door Noordwest af te sluiten geldlening(en) ten behoeve van de vernieuwbouw tot een volwaardig ziekenhuis op de locatie Alkmaarderhout. De gemeentelijke garantstelling is maximaal 40% van de vernieuwbouwkosten. Dit geldt voor een investering tot € 150 miljoen. De garantstelling wordt onder voorwaarden verstrekt. Het mede borg staan door de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector is daarbij essentieel. De gemeente vraagt een garantiepremie van 0,5% per jaar van de (restant) geldlening.

Behandeling gemeenteraad
Het raadsvoorstel wordt op 29 september in de commissie Ruimte behandeld en ter vaststelling geagendeerd in de gemeenteraad van 6 oktober.

Documenten
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten