Aanvullend kader voor ontwikkeling Overstad

In 2014 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Overstad vastgesteld vanuit het idee dat stedelijke herontwikkeling stap voor stap plaats vindt (organisch), inspelend op de vraag van ondernemers, bewoners en bezoekers. De afgelopen jaren hebben diverse partijen de handschoen opgepakt. De in ontwikkeling zijnde plannen in Overstad bewegen zich in een richting die meer inzet op een stedelijke mix van functies, waarbij woningbouw in een stedelijke context wordt toegevoegd. Om richting te geven aan deze ontwikkeling is een Aanvullend Kader Overstad opgesteld.

303724 ontwerp%20overstad 79b5d4 large 1550166190

Met dit Aanvullend Kader Overstad wordt de Ontwikkelingsvisie uit 2014 voorzien van een concreet kader dat voortborduurt op de ambities zoals die in de Omgevingsvisie 2040 (gemeenteraad 2017) zijn verwoord. In de Omgevingsvisie 2040 zijn de Compacte Stad en de Kanaalzone twee van de drie centrale ambities. Deze centrale ambities zijn van toepassing op Overstad.

In dit Aanvullend Kader Overstad zijn de ambities uit de Omgevingsvisie 2040 vertaald naar ontwikkelprincipes waarna vervolgens thematisch ingegaan wordt op uitgangspunten in relatie tot ruimtelijke kwaliteit; stedelijkheid; duurzaamheid; sociale, innovatieve en economisch aspecten en groen en infrastructuur. Deze zorgen, naast concretisering van de ambities ook voor een bijgestelde (ontwikkel)koers van Overstad.

De belangrijkste punten zijn:

  • De woonfunctie wordt nadrukkelijk geïntroduceerd, aan de randen van het gebied en boven winkels
  • Overstad krijgt meer (groene) verblijfsruimten ter ondersteuning van de woonfunctie
  • Gestapelde bouw zorgt voor een minder intensief bebouwd oppervlak en draagt daarmee bij aan klimaatadaptatie
  • De ontwikkeling van een geclusterd bazaargebied met een dwaallandschap tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat, sluit niet aan bij de nieuwe inzichten om het gebied meer te bestemmen voor een stedelijke mix met wonen (o.a. op maaiveldniveau in parkzone aan de Zijperstraat)
  • Hoogteaccenten tot 70 meter in het centrumdeel markeren de ontwikkeling van de Kanaalzone.
  • Hoogbouw tot 45 meter buiten het centrumgebied komt op specifieke plekken indien de ruimtelijke structuur daardoor versterkt wordt.

 

“De woningmarkt is oververhit. We willen graag bouwen en op Overstad kunnen we bouwen. Overstad ontwikkelt zich tot een aantrekkelijke en aantrekkende mix van wonen, werken, detailhandel en recreatie in een stedelijke setting.  De bebouwing op Overstad wordt geïntensiveerd en gecombineerd met een duurzame, groene en leefbare openbare ruimte waar het voor mensen die er wonen en komen prettig verblijven is.”

Wethouder Paul Verbruggen

Het Aanvullend Kader Overstad is op 13 februari gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden en wordt in april ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten