Actualisering geluid op bedrijventerrein Boekelermeer

Rondom industrieterrein Boekelermeer is in 2002 een geluidzone vastgesteld. Uit recent onderzoek blijkt dat de grenswaarden op enkele  plaatsen wordt overschreden. Dit komt door de geluidproductie van alle bedrijven samen. Dit levert knelpunten op bij het verstrekken van nieuwe (milieu)vergunningen.

 

Geluidreductieplan

De oplossing die de Wet geluidhinder in dergelijke gevallen biedt is een geluidreductieplan. Dit plan geeft aan op welke wijze de overschrijdingen binnen een bepaalde periode (5 jaar) teniet zullen worden gedaan. De afspraken in het geluidreductieplan maken het mogelijk om in deze 5 jaar toch nieuwe vergunningen te verlenen of bestaande vergunningen te wijzigen.

 

Aanpassing geluidzone

Naast maatregelen om de geluidbelasting binnen de zone en op de zonegrens terug te brengen tot onder de grenswaarden kan ook gekozen worden om de geluidzone te verruimen waarmee de vastgestelde overschrijdingen teniet  worden gedaan. De verwachting is dat met een bestemmingsplanwijziging de geluidzone verruimd kan worden binnen de looptijd van 5 jaar. Daarmee komt de functie van het geluidreductieplan te vervallen. De maatregelen zoals opgenomen in het geluidreductieplan hoeven dan niet te worden uitgevoerd.   

 

Participatie

Het vaststellen van de nieuwe geluidzone door een bestemmingsplanprocedure vraagt een lange doorlooptijd. Hiervoor wordt een participatieproces opgestart, waarin zowel de belangen van bedrijven op de Boekelermeer als de omwonenden worden meegenomen.

 

Geluidreductieplan ter inzage

Het geluidreductieplan vormt de overbrugging naar de nieuwe geluidzone. Het ontwerpgeluidreductieplan ligt met ingang van 7 maart 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage. Het plan kan via www.alkmaar.nl/inzage worden geraadpleegd.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten