333231 website%20logo%20%28002%29 a4f33d original 1570011233

Noord-Holland Noord tekent convenant VIN

De samenwerking rond het gebruik van de regionale verwijsindex VIN (Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord) krijgt een vervolg. De 18 gemeenten vanuit de Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar en West-Friesland hebben hun samenwerking vastgelegd in een vernieuwd convenant. In VIN kunnen professionals uit de drie regio’s van Noord-Holland Noord elkaar via VIN vinden, zodat tijdige en passende hulp geboden kan worden.

Aanleiding

De voornaamste aanleiding voor de vernieuwing van het convenant is het aanbieden van een duidelijke en uniforme werkwijze voor professionals die (indirect) betrokken zijn bij jeugdigen tot 23 jaar. Dit zijn organisaties als kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en justitie. Door VIN goed te implementeren en te borgen in hun organisatie kunnen professionals beter samenwerken doordat zij elkaar sneller vinden.

Doelstelling

VIN heeft tot doel dat professionals vroegtijdig en onderling afstemmen zodat zij de jeugdige en/of diens ouder(s) tijdig passende hulp bieden en niet langs elkaar heen werken. VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een jeugdige door een signaal af te geven. VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem.

“Het gebruik van VIN is het afgelopen jaar toegenomen. Door een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met een kind/jongere te maken hebben, krijgen en houden we de kinderen en jongeren in beeld. Door VIN kunnen professionals snel met elkaar overleggen: Samenwerken voor de Jeugd!

Elly Konijn-Vermaas, wethouder Jeugd en Jeugdhulp

Meer informatie staat op de www.vroegsamenwerken.nl

333226 logo%20vin 96b587 original 1570011197
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten